O naših storitvah 

Vse naše storitve izhajajo in se izvajajo na način, da se upošteva uporabnikove potrebe. V prvi vrsti je tu spoštovanje zakonodajnega okvirja, v drugi vrsti pa želimo uporabniku ponuditi dodano uporabno vrednost, ki je lahko v obliki znižanja stroškov, optimizacije postopkov, sprotnega proaktivnega svetovanja,…

Notranja revzija

Notranja revizija

Notranja revizija je sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel, zakonitosti, preglednosti, uspešnosti...
več o tem...

Računovodsko svetovanje

Računovodsko svetovanje

Svetovanje pri vodenju poslovnih knjig in organizaciji računovodskega sistema, računovodskem in finančnem načrtovanju...
Več o tem...

Optimizacija procesov

Optimizacija procesov

Postavitev in implementacija med seboj povezanih procesov in postopkov pri proračunskemu uporabniku, izvedba pregleda...
Več o tem...


80 +

Zadovoljnih strank

130 +

Izvedenih revizij

200 +

Pripravljenih aktov

Notranja revizija

Notranja revizija je sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel, zakonitosti, preglednosti, uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti.

Za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema notranjih kontrol je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika, vloga notranjega revizorja pa je, da vodstvu zavoda zagotovi informacije o ustreznosti in učinkovitosti notranjih kontrol kot sredstva za obvladovanje tveganj in daje priporočila za izboljšave.

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol, zagotovljeni kadrovski in materialni viri morajo omogočiti gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje ter delovanje notranjih kontrol.

Zato mora vodstvo proračunskega uporabnika zagotoviti, da:

 • se natančno predpišejo delovni postopki,
 • obstajajo določila o preprečevanju navzkrižja interesov,
 • obstajajo natančni in sproti dopolnjevani delovni postopki za zaposlene,
 • se redno opravlja ocenjevanje vseh zaposlenih,
 • se vsi zaposleni stalno strokovno izpopolnjujejo,
 • se izvajajo ukrepi v primeru nespoštovanja usmeritev, postopkov in etičnih načel,
 • se zagotovi zadostno število zaposlenih za vodenje, izvajanje in nadzor poslovanja ter pravočasno predvidi nadomestitev,
 • da se zagotovi sodobna in učinkovita računalniška podpora s ciljem zagotoviti učinkovito upravljanje s človeškimi viri,
 • se notranji predpisi, delovni postopki in organizacijske sheme sproti dopolnjujejo,
 • računovodski sistem vključuje tudi ustrezne računovodske kontrole, kot so primerjave različnih zapisov iste informacije, preverjanje zaporedja dokumentov in primerjave sklopov različnih dokumentov.

Računovodsko svetovanje

Svetujemo pri izkazovanju posameznih poslovnih dogodkov, opozarjamo na napake in posebnosti ter podajamo možno rešitev problema, pri tem pa se sklicujemo na ustrezno pravno podlago, sodno prakso ali pojasnila ministrstev.

Storitve na področju računovodskega svetovanja:

 • svetovanje pri vodenju poslovnih knjig in organizaciji računovodskega sistema,
 • svetovanje pri računovodskem in finančnem načrtovanju, analiziranju in nadziranju,
 • presoja obstoja sistema notranjih kontrol na področju priprave računovodskega poročila.

Optimizacija poslovanja

Optimizacija pomeni izboljšanje ali spreminjanje obstoječih poslovnih procesov. Je proces iskanja najboljših stroškovno učinkovitih poslovnih rešitev, ob upoštevanju danih omejitev.

Storitve na področju optimizacije poslovanja:

 • postavitev in implementacija med seboj povezanih procesov in postopkov pri proračunskemu uporabniku,
 • izvedba pregleda in racionalizacija stroškov,
 • izvedba optimizacije poslovanja,
 • svetovanje pri pripravi in izdelavi internih predpisov (pravilniki, navodila, pogodbe, individualni akti,...).

Mag. Hermina Krajnc, direktorica

Preizkušena državna notranja revizorka, strokovnjakinja za revizijo, finančno in poslovno svetovanje, projektno vodenje,...

Mag. Hermina Krajnc ima 20 letne izkušnje na področju financiranja javnih zavodov kot svetovalka in kot vodja oddelka za družbene dejavnosti v občinski upravi. Dragocene delovne izkušnje je pridobila na področju upravno pravnih postopkov ter na področju izvajanja ustanoviteljskih obveznosti in pravic pri javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina.

Bila je tudi v.d. direktorice javnega zavoda, zadolžena in odgovorna za celotno poslovanje zavoda.

Poleg tega ima 12 let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje revizije in sicer kot vodja službe za notranjo revizijo v občinski upravi in kot zunanja izvajalka notranje revizije v številnih občinah in javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale ter drugih proračunskih uporabnikih.


Izjave nekaterih od naših zadovoljnih strank


Kontaktirajte nas

Mavčiče

Mavčiče 125, 4211 Mavčiče

+ 386 31 301 998

+ 386 31 787 504

pon do pet 8.00 do 17.00

hermina.krajnc@predpis.si

Pošljite nam svoje vprašanje, pobude, ... Kadarkoli!